Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Uitgaan van verschillen

Montessorionderwijs en passend onderwijs gaan heel goed samen. Immers, Montessorionderwijs ís in de kern passend onderwijs. In ons onderwijs staat het kind altijd al centraal: de leerkracht, omgeving en ons leerstofaanbod sluiten aan bij de onderwijs- en pedagogische behoeften van het kind. We leren niet omgaan met verschillen, we gaan uit van verschillen. Daar is onze organisatie, ons aanbod en onze werkwijze volledig op afgestemd. We doen dit samen met ouders en pedagogische partners.

Het kind centraal betekent dat we willen dat alle kinderen:

  • zich sociaal geaccepteerd en gewaardeerd voelen;
  • voldoende autonomie ervaren;
  • zich ontwikkelen passend bij zijn/haar mogelijkheden.

 

Het kind centraal betekent niet dat alles kan wijken voor het individuele kind. Aan de vrijheid of mogelijkheid voor het individuele kind zit ook een grens:

  • het moet haalbaar en beheersbaar zijn voor de leerkracht en de andere kinderen;
  • het bieden van onderwijs binnen het wettelijk kader moet mogelijk blijven.

 

Het School Ondersteunings Pprofiel

In het School Ondersteuning Profiel (SOP) worden de mogelijkheden binnen de basisondersteuning en de mogelijkheden tot extra ondersteuning door de school vastgelegd. Met behulp van het SOP geven scholen de kaders en de grenzen van passend onderwijs aan en kunnen de verwachtingen met ouders worden afgestemd. Ook staat er in het SOP van de school wat de Zorgplicht inhoudt. 

School ondersteuningsprofiel Floriande def 19 januari 2023.pdf