Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

Zintuiglijke en motorische ontwikkeling

Kinderen leren met alle zintuigen: zien, horen, voelen, proeven. De grove motoriek ontwikkelen ze tijdens het spelen en gymnastiek. De fijne motoriek oefenen ze tijdens het omgaan met de montessorimaterialen en met oefeningen ter voorbereiding op het schrijven.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Vanaf dat een kind naar school gaat, krijgt het ook een nieuwe sociale omgeving. Een omgeving waarin er van alles gebeurt, van verliefdheid tot ruzie, van lachen tot verdriet. Wij zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in deze ontwikkeling. Het leren van en met elkaar is een kern van ons onderwijs. Daarom zijn wij een Rots & Waterschool. In de Rots & Water training leren kinderen door middel van speelse activiteiten contact te maken met zichzelf en hun omgeving. Zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen vormen de basis. Daarnaast leert een kind voor zichzelf op te komen in (lastige) situaties.

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij:

  • Carola Mathot (Montessorischool Floriande)
  • Bas Bordes (Montessorischool Floriande, vestigingsdirecteur)
  • Monique Palmen (Montessorischool Floriande, IBer)

Pestprotocol

Montessorischool Floriande wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat alle kinderen op school respectvol en op een prettige manier met elkaar leren omgaan. In veruit de meeste gevallen lukt dat door afspraken met elkaar te maken en deze regelmatig te onderhouden. 
Het kan helaas voorkomen dat een kind door andere kinderen gepest wordt. Dan is er sprake van een ernstig probleem. De school moet dan zo handelen dat het pesten ophoudt en voorkomen wordt. Binnen onze vereniging hanteren wij ons pestprotocol voor ouders. In dit protocol staat beschreven wat alle betrokkenen ondernemen in dergelijk gevallen. 

Taalonderwijs

Ons taalonderwijs bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Lezen
  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Spelling
  • Spreken, luisteren en presenteren
  • Engelse taal
In onze schoolgids leest u hoe wij deze onderdelen aanbieden.


Rekenonderwijs

In de onderbouw krijgt het kind lesjes met materialen die aanzetten tot rekenactiviteiten. Hiervoor worden montessorimaterialen, alledaagse materialen en computerprogramma’s gebruikt. In de midden- en bovenbouw werken de kinderen met montessorimaterialen naast moderne lesmethodes. De lessen worden individueel of groepsgewijs gegeven en de kinderen werken op hun eigen niveau met de materialen of de verwerkingsopdrachten.

ICT

In alle groepen maken we gebruik van ICT. Hieronder verstaan we het gebruik van digitale lesborden en Chromebooks. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt de computer voor meerdere vakgebieden ingezet.

Kosmisch onderwijs

Op montessoribasisscholen krijgen de kinderen kosmisch onderwijs. Hieronder vallen geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Deze vakken worden niet als aparte vakken aangeboden. Wij gaan uit van het grote geheel. De onderdelen burgerschap en sociale integratie zijn ook geïntegreerd binnen de verschillende kosmische onderdelen. Hierbij gaat het om betrokken deelname in de maatschappij met aandacht voor aspecten van de Nederlandse cultuur.

Naast het onderwijsinhoudelijke aanbod, zijn er ook nog de vieringen, sportdagen en schoolreisjes. Een uitgebreid overzicht van ons onderwijsaanbod leest u in de schoolgids.